تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار چیست؟
تحقیقات بازار چیست؟

 

(مواردی که درباره آن باید بدانیم)

تحقیقات بازار روشی سازمانیافته برای شناسایی نیازهای اطلاعاتی و همچنین جمعآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و گزارشدهی اطلاعات است که در چگونگی بهدستآوردن سهم بازار ایفای نقش میکند.

بهدرستی گفته شده که علم باطل از نادانی خطرناکتر است؛ توانمندسازی علم و دانش با تحقیقات بازار واضح، جامع و منسجم امکانپذیر است. تحقیقات بازار آگاهی را افزایش داده و استرسهای روند کاری را کاهش میدهد و درعینحال توانایی دانستن بیشتر و بهتر را بهبود میبخشد.

 

 

یافتههای تحقیقات بازار تأثیر عمدهای در ایجاد اعتماد، متقاعد کردن سهامداران کلیدی، تصمیمگیریهای مبتنی بر داده در سراسر سازمان و موارد دیگر را دارد.

  چرا سرمایهگذاران تحقیقات بازار را انتخاب میکنند؟

دلایل قانعکننده برای شروع فرآیند تحقیقات بازار عبارتاند از:

 تعیین امکانسنجی یک محصول یا خدمات جدید

 جمعآوری بازخورد سازنده برای بهبود تجربه مشتری

 شناسایی بخشهای جدید بازار

 اجتناب از شرایط نامطمئن و به حداقل رساندن خطرات (صرفهجویی در زمان و هزینه)

 اجرای طرح توسعه کسبوکار

 ارتباط مؤثر با مشتریان واقعی یا بالقوه

 تصاحب سهم بازار

  انواع تحقیقات بازار:

1- تحقیقات بازار اولیه

 تحقیقــــات اولیــــــه کـــــه بهعنـــوان «تحقیقات میدانی» نیز شناخته میشود و بر پایه گردآوری دادههای دست اول متمرکز است.

منابع تحقیقات اولیه عبارتاند از:

 بررسی وضعیت رقبا

 مصاحبه و گفتوگوی حضوری و غیرحضوری

 استخراج ذهنی کارشناسان باتجربه در حوزههای مرتبط

 نظرسنجیهای تحقیقات بازار مانند نظرسنجیهای ایمیلی، تلفنی، پیامکی و...

 پرسشنامه و غیره.

2- تحقیقات بازار ثانویه

تحقیقات ثانویه که بهعنوان تحقیقات «رومیزی» نیز شناخته میشود.

منابع تحقیق ثانویه عبارتاند از:

 وبسایتهای آماری

 دادههای بهدستآمده از نظرسنجیهای پیشین

 گزارشها و اسناد مشابه موجود

 مقالات، مجلات و بروشورهای مرتبط

 اینفوگرافیک ارائههای سرمایهگذار

 و غیره.

 تحقیقات اولیه، نقاط دادهای خاص بهدستآمده از تحقیقات ثانویه را تأیید و شکافهای داده را پر میکنند تا بینشهای کیفی و کمی حیاتی ارائه کند.

  انواع روشهای تحقیق:

دو روش اولیه تحقیق، تحقیق کیفی و تحقیق کمی است.

 درحالیکه تحقیقات کیفی بر کلمات تمرکز و ایدهها را بررسی میکند و به پرسشهایی مانند «مشتریان در مورد یک محصول یا خدمات چه احساسی دارند؟» پاسخ میدهد. تحقیقات کمی بر اعداد، نمودارها و جداول تمرکز دارد و برای آزمایش یا تأیید نظریهها و مفروضات مناسب است. (هر شرکت یا ارائهدهنده خدمات یک روش تحقیق بازار را براساس بودجه، چارچوب زمانی و هدفهای تحقیق خود انتخاب میکند.)

تحقیقات بازار ابزاری برای تحول است.

 

 

بدون تحقیقات بازار، یک سرمایهگذار نمیتواند سطح رقابت را بسنجد و موانعی را که ممکن است ورود به بازار را محدود کند، ارزیابی کند.

مجموعههایی که در خدمات تحقیقاتی سرمایهگذاری میکنند، اغلب بهراحتی میتوانند با ارزیابی جمعیتشناسی کلیدی و مشتریان هدف، شناسایی فرصتهای گسترش کسبوکار (باز کردن فروشگاه جدید، راهاندازی محصول/خدمات و غیره) تصمیمات آگاهانه در رابطه با عملیات تجاری و ارائه محصول گرفته و اهداف واقعبینانه برای رشد کسبو‌‌کار تعیین کنند.

یک مجموعه تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمات ممکن است تحقیقات بازار را بهتنهایی انجام دهد یا برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت به مجموعه تحقیقات بازار قابل اعتماد برونسپاری کند.

از آنجاییکه تحقیقات بازار یک فرآیند تخصصی و زمانبر است، بهتر است ازسوی یک مجموعه تحقیقاتی و سفارشی انجام شود که نیازهای هوشمند بازار منحصربهفرد کسبوکارهای مختلف را برآورده میکند.

 

تگها : خرده فروشی , فروشگاه , سرمایه گذاری , کسب و کار , ماهنامه تجارت طلایی , بازار , رقابت , عملیات تجاری

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان