تکنولوژی داریم تا تکنولوژی

تکنولوژی داریم تا تکنولوژی
تکنولوژی داریم تا تکنولوژی

تکنولوژی داریم تا تکنولوژی

مدت‌هاست که صحبت استفاده از تکنولوژی در مراکز خرید مطرح است و تکنولوژی در قالب انواع نرم‌افزارهای حسابداری و صندوق، دستگاه‌های بارکدخوان، تگ‌ها و گیت‌های ایمنی و همچنین انواع برچسب‌های سلامت و اصالت کالا منجر به رضایت هر دو طرف فروشنده و خریدار شده و نهایتا مدیریت فروشگاه را به نوعی کارآمدتر کرده است. اما آیا نهایت استفاده از تکنولوژی برای مراکز خرید و مجتمع‌های تفریحی تا همین‌جاست؟

این سوالی است که ماه‌ها پیش برای شرکت فناوری «سروین»، به‌عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران قرار دارد، پیش آمد. از دید موسسان شرکت سروین، حتما باید تکنولوژی غنی‌تر و همچنین فراگیرتری وجود داشته باشد تا بتواند علاوه‌بر شخصی‌سازی و هدفمند کردن هرچه بیشتر فعالیت‌های تبلیغاتی، مدیریت یک فروشگاه، برند و حتی یک مرکزخرید را ساده‌تر کند.

تحقیق شروع شد...

بنابراین تحقیقات روی مراکز خرید و مجتمع‌های تفریحی شهر تهران -برای شروع- آغاز شد.روندهای پیشین و جاری مدیریتی، تمایلات، سلایق و عادات خرید مصرف‌کنندگان، دلایل حضور آنها در مراکز خرید و معیار‌های آنان برای انتخاب مرکز یا مراکز خرید محبوب بررسی شد. علاوه‌بر اینها ارائه‌کنندگان خدمات و کالاها در مراکز خرید و مجتمع‌های تفریحی نیز از دید سروین جا نماندند، بلکه تهدیدها و فرصت‌هایی که این کسب و کارها با آن مواجهند، در کنار معضلات و موانعی که بر سر راه فعالیت‌های مراکز خرید قرار داشت، تک‌تک مورد تحلیل قرار گرفت. 

یکی از مواردی که در همان ابتدا به چشم می‌آمد پیچیده و پیچیده‌تر شدن مفهوم و حتی کاربرد این مراکز بود. کمتر مرکزخریدی وجود داشت که صرفا شامل مغازه برای فروش اجناس باشد. به عبارت دیگر پر واضح بود که سهم ارائه خدمات در این مراکز با روند سریعی رو به رشد است. با این اوصاف، سروین به این نتیجه رسید که امروزه مفهوم یک مرکزخرید چیزی فراتر از مجموع فروشگاه‌ها و مغازه‌هاست. بدین معنی که افزایش تنوع خدمات و کالاهای قابل ارائه در این مراکز طی گذشت زمان، نقش مدیریت مراکز خرید یا مجتمع‌های تفریحی را پیچیده‌تر کرده است؛ به‌طوری که رویکرد مدیریتی فراتر از رویکرد مدیریتی یک مجتمع ساختمانی، یک پاساژ یا یک مغازه را می‌طلبد.

اما شرکت فناوری سروین، به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان تکنولوژی‌محور، چطور قادر است با استفاده از تکنولوژی این پیچیدگی را ساده کند؟

استفاده از تکنولوژی مکان‌یابی داخلی به‌عنوان فناوری راهگشا

مکان‌یاﺑﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن تکنولوژی‌ای است ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ‌راﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻢ‌اﮐﻨﻮن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮی از ﻣﺎﻫﻮاره‌ﻫﺎی   GPSﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ پنج ﺗﺎ 10 ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؛ اﻣﺎ تکنولوژی مکان‌یابی داخلی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ یک ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ها ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌آورد. در این تکنولوژی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮی از ﻣﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ، اﻟﮕﻮی ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺑﺪاﻋﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنی که از این تکنولوژی برای راهکارشان استفاده می‌کنند، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ مکانی ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌شود.

مکان‌یابی داخلی راهگشاست، راهکار «اینجاست»!

«اینجاست» راهکاری 360 درجه‌ای است برای افزایش بهره‌وری مدیریت مراکز خرید و مجتمع‌های تفریحی که به‌طور همزمان ارتقای کارایی و در نتیجه رضایتمندی کسب و کارهای فعال، برندهای حاضر و کارکنان آن مجتمع را دربردارد. علاوه‌بر اینها منجر به بهبود تجربه خرید برای بازدیدکنندگان نیز می‌شود.

«اینجاست» با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل، انواع داشبوردهای مدیریتی و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‌های ﺑﯽ‌ﺳﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮند، امکان ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ و جست‌وجوی ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎ و ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌آورد.

مراکز خرید و فروشگاه‌ها در «اینجاست»

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ در «اینجاست» ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ها و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌شان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

 ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌های واقع در هرکدام از مراکز خرید عضو در «اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ» اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺎﻣﻞ تخفیف‌شان را نیز به‌طور جداگانه ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻪ در «اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ» برای کالاها و خدمات آنها ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﻣﯽ‌ﺗﻮانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ خود را نسبت به رقیبان‌شان متمایز کنند.

تبلیغات مبتنی‌بر حضور

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋگی‌های اﯾﻦ ﻧﺮم‌اﻓﺰار اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﮐﺰﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺛﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ‌ﺳﺎزد.

«اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ» ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ را آﺳﺎن و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺳﺎزد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪی ﻫﯿﺠﺎن‌اﻧﮕﯿﺰ، راﺣﺖ و در ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽ‌زﻧﺪ. همچنین ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ‌ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ. «اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ» ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌آورد. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺮﮐﺰﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، آن را در فهرست ﻋﻼقه‌مندیﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﭙﯿ‌‌‌ﻮﻧﺪﻧﺪ. علاوه‌بر موارد ذکرشده، «اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ» با سنجش مسیرهای تردد شده توسط مشتریان و کارکنان و نیز میزان مکث آنها در هر نقطه از مجتمع در بازه‌های زمانی مشخص، داده‌ﻫﺎی آﻣﺎری به‌دست آمده از ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮدد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

به‌دست آوردن آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰﺧﺮﯾﺪ در زﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و تحلیل صحیح اطلاعات به‌دست‌آمده از این آمار دو اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ که با استفاده از آن مدیریت مراکز خرید و مجتمع‌های تفریحی می‌توانند علاوه‌بر سنجش بازدهی عملکرد فروشگاه‌ها و میزان استقبال بازدیدکنندگان و خریداران از یک موضوع خاص، میزان اثربخشی کمپین‌های تبلیغات محیطی و آنلاین، به‌علاوه کارآمدی جشنواره‌های برگزارشده در داخل مجموعه را اندازه‌گیری و پایش کنند. هرچند ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ‌دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تجربه خرید برای کاربر نهایی

بازدیدکنندگان مراکز خرید که ﮐﺎرﺑﺮ «اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ» هستند ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﺷﺎن را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن‌شان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع به‌خصوص در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ و به‌ویژه در شرایطی که بازدیدکنندگان به‌همراه کودکان یا سالمندان خود در مجتمع حضور دارند از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کرده و ضمن تامین بهتر امنیت برای آنها، ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ای دﻟﭙﺬﯾﺮ را ﺑﺮای همگان رﻗﻢ ﻣﯽ‌زﻧﺪ.

از بین رفتن دغدغه‌هایی مثل به خاطر سپردن جای پارک ماشین، راه رفتن‌های بار دوم، سوم و گاهی بیشتر بین فروشگاه‌های متفاوت برای مقایسه اجناس و قیمت‌ها، محاسبه تخفیف‌ها داخل فروشگاه، پرسیدن سوال‌های تکراری درخصوص قیمت و سایر مشخصات و حتی برخی اوقات تلاش برای یافتن فرد آگاه از این اطلاعات، از جمله کاربری‌های اساسی و بنیادی درنظر گرفته شده برای بازدیدکنندگان مراکز خرید و مجتمع‌های تفریحی است.

همچنین این دسته از کاربران «اینجاست» می‌توانند کالاها، خدمات، برندها و همچنین فروشگاه‌های محبوب خود را انتخاب کنند و نیز امکان چت با مسئولان فروشگاه و شخصی‌سازی کردن پیام‌ها و نوتیفیکیشن‌های دریافتی خود را دارند.

 

 

 

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان