دومین گام به ارسال گزارش دوره‌ای اقدامات صورت‌گرفته درخصوص اجرای طرح به ستاد مربوط می‌شود. در سومین اقدام نیز توجه به تجارب قبلی اجرای طرح و تلاش جریان ذی‌نفع قاچاق پوشاک برای تاثیرگذاری با هدف فضاسازی مخرب برای توقف طرح، تاکیدات لازم برای خودداری مسوولان و دست‌اندرکاران مربوطه از اظهارنظر تضعیف‌کننده ضروری است.

منبع: مهر