عارضه‌یابی و ارائه راهکارهای تبلیغاتی در فروشگاه زنجیره‌ای

عارضه‌یابی و ارائه راهکارهای تبلیغاتی در فروشگاه زنجیره‌ای
عارضه‌یابی و ارائه راهکارهای تبلیغاتی در فروشگاه زنجیره‌ای

در این مقاله به بررسی ادبيات تحقيق و مبانی نظری که شامل یک توضیح مفصل از ادبیات تحقیق به معنای باز کردن موضوع تحقیق و ارائه توضیحات درخصوص بخشهای مختلف است پرداخته شده که معایب و محاسن راهکارهای مدیریت در فروشگاههای زنجیرهای را مطرح میکند.

کلوین کولیج تبلیغات را بهعنوان جان یک تجارت مطرح میکند همچنین از نظر او تقاضای جمعی، تقریباً بهطور تمام و کمال بهخاطر توسعه تبلیغات به وجود آمده است. با وجود تورم و افزایش ارز اتفاقی که در ایران همهساله رخ میدهد و شرایط آن از سال به فصل و ماه تبدیل شده، میزان تقاضا و عرضه برابری ندارد. سال 1401 میزان تولیدکنندگان با برندهای جدید و تولید اسکییو کالای جدید تولیدکنندگان افزایشی چشمگیر داشته است و از طرفی، قدرت سبد کالایی مصرفکنندگان بهشدت کاهش یافته و شلف فروشگاهها پذیرش این حجم کالای جدید را ندارد. 

 

 

تنها فعالیتهای مارکتینگ مؤثر میتواند بهلحاظ فروش تعدادی، حداقل تعادل را نسبتبه ماههای قبل محفوظ نگه دارد. در فروشگاه زنجیرهای «امیران»، مبحث فروش و قیمتگذاری به گونهای انجام میشود که همچنان نسبتبه سایر مراکز فروش خردهفروشی و حتی عمدهفروشی برای مصرفکننده مناسبتر باشد و در کنار این تخفیفات، به فعالیتهای بازاریابی پرداخته میشود که هم برای تأمینکننده (صاحب کالا) جذابیت داشته و هم برای مصرفکننده امتیازاتی داشته باشد. سفارشات کالایی و جانمایی کالا در شلف در هر ماه براساس بالاترین درصد خرید مشتریان این فروشگاه است و بهنوعی شایستهسالاری کالا از جهت تقاضای مشتری و همکاری شرکتهای تأمینکننده در مدیریت ترویج فروش و سود در این فروشگاه مهم است. موارد تارگتگذاری و اعطای پورسانت به پرسنل فروشگاه یکی از مواردی است که توانسته رضایت چهارجانبه را به وجود آورد. ایزاک آسیموف معتقد است که برای چرخاندن یک تجارت، به چیزی بیشتر از سرمایه نیاز است، درحقیقت سه عامل پویایی، خلاقیت و تبلیغات هستند که چرخهای تجارت یک تجارت را میگردانند اما من اعتقاد دارم در این مهم، چهار عامل (مشتری، تأمینکننده، پرسنل فروشگاه، بازاریابی) وجود دارد که باعث ایجاد منفعت و رضایت میشود.

 

 

یکی از عارضههای مهم که میان منافع فروشگاه و مشتری  فاصله ایجاد میکند روابط بهجای ضوابط است؛ روابط یا  سفارش اشخاص دارای قدرت در سازمان دولتی  یا رفاقت با صاحبان تصمیم که عموماً  فاقد تجربه در تولید یا فروش فروشگاهی هستند، باعث میشود یک کالا با کمترین حاشیه سود و کیفیت حداقل، از طریق  ستاد وارد چرخه و شلف فروشگاه شده و سهم کالاهای شایسته و مناسب را اشغال کند و در نتیجه عدم چیدمان صحیح و اختصاص فضای مناسب کالای مربوطه به کالاهای نامناسب از طریق فروشگاه، هم به منافع مصرفکننده  و هم منافع فروشگاه و شرکتهای تولیدکننده با کالای شایسته لطمه وارد کرده و اهداف مؤثر را از هر سه رکن دور میکند.

تگها : خرده فروشی , کسب و کار , ماهنامه تجارت طلایی , کالا , بازاریابی , تبلیغات , توسعه , تقاضا و عرضه

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان