محدودیت جدید برای بازدیدکنندگان ازمراکزخرید نیویورک

محدودیت جدید برای بازدیدکنندگان ازمراکزخرید نیویورک
محدودیت جدید برای بازدیدکنندگان ازمراکزخرید نیویورک

مقامات نیویورک تصمیم گرفتند محدودیتهایی را بــرای بازدید از مراکز خرید )به استثنای ایوان‌های تابستانی در فضای باز) و باشگاه‌های بدنسازی اعمال کنند. از ۱۳ســپتامبر آنها فقط به بازدیدکنندگانی که حداقل یک دوز واکســن را دریافت کرده‌اند، خدمات ارائه می‌کنند.

نیویورک به اولین شهر بزرگ ایالت متحده تبدیل می‌شود که حقوق شــهروندان واکســینه نشــده را محدود می‌کند. مقامــات همچنین الزام واکسیناسیون اجباری را به کارکنان شرکت‌های خدمات غذایی، مراکز تناسب‌اندام و سایر مناطق اعلم کرده‌اند. به دنبال تصمیم شهر نیویورک، سانفرانسیسکو برنامه محدودیت‌های خود را برای ساکنان واکسینه نشده معرفی کرد. رستوران‌های نیویورک در انتظــار دســتورالعمل‌های جدید مقامات در زمینــه ثبت اطلاعــات لازم در مورد بازدیدکنندگان هستند.

تگها : خرده فروشی , ماهنامه تجارت طلایی , محدودیت کرونایی , واکسیناسیون , نیویورک , واکسیناسیون سراسری , محدودیت واکسینه شده ها , واکسینه شده ها , مراکز خرید نیویورک

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان