مصاحبه‌آقای‌‌ آرش تهرانی‌عضو‌هیات‌مدیره‌شرکت‌درسا‌پردازنده‌پارس‌ در نمایشگاه ایران ریتیل شو 2019

مصاحبه‌آقای‌‌ آرش تهرانی‌عضو‌هیات‌مدیره‌شرکت‌درسا‌پردازنده‌پارس‌ در نمایشگاه ایران ریتیل شو 2019
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان