مصاحبه آقای احسان حسنی مشاور توسعه بازار شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در نمایشگاه ایران ریتیل شو2019

مصاحبه آقای احسان حسنی مشاور توسعه بازار شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در نمایشگاه ایران ریتیل شو2019
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان