مصاحبه آقای ایوب دانشورمدیرتوسعه شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌رفاه در نمایشگاه ایران ریتیل‌شو 2019

مصاحبه آقای ایوب دانشورمدیرتوسعه شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌رفاه در نمایشگاه ایران ریتیل‌شو 2019
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان