مصاحبه‌آقای‌رسول‌زاده‌مدیرعامل‌ شرکت توسعه‌مراکزتجاری‌تهران‌در‌نمایشگاه‌ایران‌ریتیل‌ شو 2019

مصاحبه‌آقای‌رسول‌زاده‌مدیرعامل‌ شرکت توسعه‌مراکزتجاری‌تهران‌در‌نمایشگاه‌ایران‌ریتیل‌ شو 2019
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان