مصاحبه‌آقای‌‌ سعید طاهونچی‌مدیرفروش‌شرکت‌توسعه‌همکاران‌سیستم در‌نمایشگاه‌ایران‌ریتیل شو 2019

مصاحبه‌آقای‌‌ سعید طاهونچی‌مدیرفروش‌شرکت‌توسعه‌همکاران‌سیستم در‌نمایشگاه‌ایران‌ریتیل شو 2019
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان