مصاحبه‌آقای‌‌ علی باقرسایی مدیرفروش شرکت راک تهران در‌نمایشگاه‌ایران‌ریتیل شو 2019

مصاحبه‌آقای‌‌ علی باقرسایی مدیرفروش شرکت راک تهران در‌نمایشگاه‌ایران‌ریتیل شو 2019
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان