مصاحبه آقای مهدی محمدی نماینده شرکت شهرسازی هشتم پاسارگاد در نمایشگاه ایران ریتیل شو 2019

مصاحبه آقای مهدی محمدی نماینده شرکت شهرسازی هشتم پاسارگاد در نمایشگاه ایران ریتیل شو 2019
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان