چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی

چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی
چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی

"چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی" منتشر شد

مراکز خرید و یا معابد مصرف موضوع اصلی کتاب چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی است.این تسهیلات تجاری در یک مفهوم مدرن در ایران تنها پیشینه ای برابر با 10 تا 20 سال دارند.در نتیجه در مطالعات علمی بسیار محدودی به این موضوع پرداخته شده است.در این کتاب سعی شده است از طرفی اطلاعات به دست آمده از تحقیقات علمی و گردآوری شده را ترجمه شود و از طرفی دیگربررسی هایدقیق کارگروهی ویژه در این زمینه، با مطالب دیگر کتاب مکمل یکدیگر شوند.
با این مدل چهارچوب مناسبی برای تفسیر نظریه ها و پژوهش ها در حوزه مراکز خرید فراهم شده است تا برای همه ذی نفعان مراکز تجاری مفید باشد تا بتوانند اجزاء مراکز تجاری و نیاز به تناسب بین اجزاء و هم تکاملی استراتژیک بین آن ها را بهتر درک کنند.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان