کتاب مثلث طلایی کسب وکار

کتاب مثلث طلایی کسب وکار
کتاب مثلث طلایی کسب وکار

کتاب مثلث طلایی کسب وکار

مدیریت کسب‌وکار و تربیت یك رهبر الهام‌بخش از بسیاری جهات شبیه به تراش الماس می‌ماند؛ از جمله از نظر سرسخت بودن، کمیاب بودن و صاف و شفاف بودن. به‌طور کلی ارزش یك تکه الماس بر اساس وزن، برش خوردن، رنگ و شفافیت آن تعیین می‌شود. در مورد مدیران و رهبران کسب‌وکار به‌خصوص در فروش و بازاریابی سه فاکتور کلیدی یعنی توانایی رهبری قلب‌ها، صداقت و الهام‌بخشی اســت که تعیین‌کننده عیار یك رهبر به حساب می‌آیند.

کتاب «مثلث طلایی کســب وکار» چکیده تجربیات یك رهبر الهام‌بخش در دنیای کسب‌وکار به قلم برت مارتین اوهن مولر و با ترجمه امید عسگری و عطیه‌سادات میرخانی اســت که توسط انتشارات سیته به چاپ رسیده است.

خواندن این کتاب به مدیران کسب‌وکار کمك خواهد کرد تا:

درک درست‌تری از الزامات «رهبری» داشته باشند؛
راه خبره شدن در ارتباطات را به درستی بیابند؛
پتانسیل‌های بالقوه خود را بالفعل کنند؛
آتش اشتیاق سوزان خود را مشتعل کنند.

مدیریت و رهبری تیم‌های بازاریابی و فروش تنها با مثلث مغزافزار، نرم‌افزار و ســخت‌افزار مناســب میسر نیست بلکه طبق آخرین یافته‌های بازاریابی و فروش عصب پایه فروش تعامل میان مغز و سیستم بیولوژیك فروشــنده و مشتری اســت. ما در عصر بازاریابی چهارم به‌ســر می‌بریم. عصری که بدون شــك عصر طلایی مغز و اســتفاده از رمزگشایی این ابررایانه یك و نیم کیلویی در دنیای کسب‌وکار و به‌خصوص فروش، تبلیغات و بازاریابی و مهم‌تر از همه برندســازی است. نگاه کاربردی جناب مولر به تجارت و فروش عصب پایه فراتر از مثلث طلایی تبلیغات عصب پایه متشــکل از مفاهیم، ابزارها و کاربرد اســت. بازاریابی با تمامی تکنیك‌ها و تاکتیك‌ها نیاز مبرم به این مثلث طلایی کسب‌وکار دارد. امید داریم خوانندگان گرامی از این کتاب بهره‌مند شوند و لذت کافی را ببرند.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان