حاج اکبرکبریت چی

مسیر دشوار وفادارسازی مشتریان در صنعت رستوران داری نوع مطلب: اخبار
برنامه وفاداری شرکت هانی پخت زیر ذره بین "سمت مشتری" با گسترش صنعت رستوران...
طراحی سایت: مهریاسان