«علیرضا صفاری» به عنوان مدیرعامل جدید گروه برندهای درسا معرفی شد

«علیرضا صفاری» به عنوان مدیرعامل جدید گروه برندهای درسا معرفی شد
«علیرضا صفاری» به عنوان مدیرعامل جدید گروه برندهای درسا معرفی شد

«علیرضا صفاری» به عنوان مدیرعامل جدید گروه برندهای درسا معرفی شد

تگها : درسا , گروه برندهای درسا

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان