ورشکستگی رستوران

ادامه سریال ورشکستگی رستوران‌داران نوع مطلب: اخبار
 ۳۵ درصد کسبه جواز خود را باطل کردند رئیس اتحادیه رستوران‌داران عنوان می‌کند...
طراحی سایت: مهریاسان